Sovakov
Ilya Aleksandrovich
Ministry of Health of the Kaluga Region
Deputy Minister of Health of the Kaluga Region
Joined Smarteka on 15.12.2019
Russia, Kaluga Region